علیزاده اسلامی درخدمت مردم

وبلاگ آموزش

نمونه طرح درس جشنواره الگوهای برتر تدریس پایه سوم

مراحل طراحی آموزشی جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره پیش دبستانی وابتدایی

در س سال تحصیلی ۸۶-۸٧

****************************************************                     

   ۱. پایه و ماده درسی: پایه سوم ابتدایی ماده درسی قرآن مجید  

  ۲.عنوان یا موضوع تدریس :آموزش سوره تین

   ۳. اهداف کلّی :١- فراگیران بتوانند سوره تین وعبارات قرآنی درس را بهتر روخوانی کنند.

 ٢- توانایی خواندن کلمات قرآنی دارای نماد « یٔ » .  ٣- آشنایی با پیام زندگی در مورد انجام

 کارهای خیر. ٤- علاقه به خواندن زیبای سوره ی تین.

   ۴.اهداف:

    اهداف دانشی: ١- معنی کلمه تین را بیان کنند. ٢- نام چند میوه ای که در قرآن آمده است بیان

 کنند. ٣- مفهوم پیام قرآنی را بیان کنند. ٤- روخوانی  نمایند. ۵- کلمات دارای همزه و« ی » تو

  خالی را می خوانند. ٦- کلمات را به هم وصل کنند.

 اهداف نگرشی:١- درفعّالیّت های گروهی فعّالانه وباعلاقه شرکت کنند.٢- نسبت به جمع آوری

  اطّلاعات قرآنی ومقایسه ی آنهاابرازعلاقه کنند.٣- برای یافتن وبیان پاسخ ازخودکنجکاوی نشان

  دهند. ٤- با قرآن مأنوس شده و به آن دلبستگی پیدا کنند. ۵- به انجام کارهای نیک علاقمندشوند.

 ٦- به حفظ برخی از سوره های کوتاه قرآن علاقه مند شوند.

 اهداف مهارتی :١- بتوانندچند کارخوب رابیان کنند. ٢- چند کارخوب را که  زودتراز دیگران

 انجام داده اند بنویسند. ٣- خواص دو میوه ی مورد نظررا که در سوره تین آمده است بیان کنند.

 ٤- بتوانند در روخوانی آیات قواعد آموخته شده رابکارببرند. ۵- نتیجه ی کاهای گروهی خود را

 ارائه دهند. ۶-مطالب آموخته شده را در برنامه زندگی خود قرار دهند.

 مراحل طراحی آموزشی جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره پیش دبستانی وابتدایی            

در س سال تحصیلی ۸۶-۸٧

****************************************************               

۵.روش والگوی تدریس: ١- روش فعّال ( روش یاران در یادگیری ) ۲- تفحصی گروهی

 پیش سازمان دهنده ۴- نمایشی ۵- تلفیقی  

 ۶- وسایل مورد نیاز: ١- میوه های انجیر وزیتون ۲- نام سوره تین که روی یونولیت نوشته شده

 ۳- مقوایی که رویش « یٔ » توخا لی نوشته شده ۴- کتاب درسی ۵- نوار آموزشی ۶- ضبط صوت

 ۷- پلا کارت پیام قرآنی وتابلو تشویق و لوحه آموزشی سوره تین  ۸ - کارتهایی که چند کارخوب

  روی آنهانوشته شده یا ترسیم شده است.۹- گچ ،تخته سیاه وتخته پاک کن١٠- پیام قرآنی که روی

   مقوای رنگی به صورت گردن بند نوشته شده ١١- جوایز١٢- پیک قرآنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشنواره الگوهای تدریس مناسب دوره ی ﭙیش دبستانی و ابتدایی

 سال تحصیلی ٨٧ – ٨٦            (مرحله منطقه ای)

 در داخل مستطیل چیزی ننویسید

 فرم -٢                                                                                                                                     مقدمه:             

قرآن ﭙیام روشن الهی است که همه انسان ها را به درست و رستگاری دعوت می کند. از صدراسلام تا کنون در میان مسلمانان توانایی خواندن و فهمیدن این ﭙیام جاودانه از مهّم ترین اهداف تعلیم و تربیت بوده و می باشد.  در کشورما نیز چون اکثرأ مسلمان هستند و دین اسلام در فرهنگ مردم ایران جایگاه ویژه ی قرآن دردین اسلام اهّمیّت بسیاری دارد. 

       چنانکه حضرت علی(ع) می فرماید:

« ﭙدرباید برای فرزند خود ،نام خوب انتخاب کند، اوراباادب ونیکو تربیت کرده و به اوقرآن بیاموزد.»                                                                نهج البلاغه فیض الاسلام حکمت ص٣٩١

 

      لذا فراگیری وانس با قرآن کریم به ویِژه دردوران کودکی نقش بسیارمهّمی دارد(بخصوص درتربیت کودک).   

 به این خاطرما باید دانش آموزان عزیزمان راباید با تشویق هاوراهنمایی های لازم وبه موقع،به یادگیری قرآن سوق دهیم تا احساس کنند که می توانند موفّق  باشند تا دراین راه هرچه بیش تربه یادگیری قرآن علاقه مند شوند.  

        دانش آموزان باید احترام به قرآن وکوشش درراه آشنایی با آن را ازما معلّمان بیاموزند.ما با وضو گرفتن  قبل از خواندن قرآن،والگو قرار دادن دانش آموزان مارا برای خود یعنی با مشاهده ی اخلاق ورفتارما را تقلید می کنند وما نیزباید به آنان بیاموزیم  که همه می خواهیم آن گونه باشیم که خداوند تعالی دوست دارد.

     فراگیران علاقه به قرآن را باید عملاً ازما بزرگترها بیاموزند.ازدانش آموزان بخواهیم که هرروزحدود ده دقیقه آیات وعبارات قرآنی را بخوانند ویا ابتدا گوش فرادهند وسپس ازطریق نوارهای آموزشی و...بخوانند.

    دانش آموزان را به شرکت د رمسابقه های قرآنی ویا مراسم ویِِژه ی قرآنی هیئت ها تشویق و ترغیب کنیم تا آنان با قرآن کتاب آسمانی اُ نس بگیرند.

      برخی ازراههای پیشرفت وعلاقه مندی دانش آموزان به قرآن:١- تشویق آنان به طرق مختلف ٢- مسئولیت دادن به آنان مانند سرگروه کردن آنان ٣- معلّم شدن آنان به مدّت جند دقیقه. باانجام این کارها آنان احساس شخصّیت، نیازوموفّقیّت می کنند وبه قرآن علاقه مند میشوند.

 توجّه همکاران محترم از درج مشخصات خویش در روی این برگها خودداری فرمایند درغیر این صورت مسئولیت لغو بررسی طراحی آ موزشی برعهده خودهمکارمی باشد.  

           قال َرَسُول اللهِ (صِ):«مُعلَّمُ القُرآنِِِِِِِِ يَستغفِرُُلَهُ كُلُِِِْ شَیءٍحَتّی الحُوتِ فِی البَحر»

  برای معلّم قرآن همه چیز طلب آمرزش می کنند حتّی ماهی در دریا.    

                                                                                        ( مستدرک ج  ١ص٢٨٨)

                                                        قرآن بخوانیم

                        ما   پیرو قرآنیم                                     خوش خو ومهربانیم 

                       ماجمله با ایمانیم                                     پرورده ی    قرآ نیم

                       قرآن خود راباید                                    شام  و سحر  بخوانیم

                       کوشش کنیم همیشه                                       تا  معنی اش    بدانیم

                       حکمش عمل نموده                                 از   آن  جدا    نمائیم

                       پیام   محکمش  را                                  به دیگران رسا نیم .(٢)   

 

    زمان

                                       مراحل اجرا طرح درس                                 

 

٥    دقیقه

کارهای مقدماتی قبل از ارائه ی درس

١

٥    دقیقه

ارزشیابی تشخیصی

٢

٢٠  دقیقه

مراحل ایجادانگیزه،پخش نواروجمع خوانی،پرسش ضمن تدریس،نحوه ی تدریس کرسی  همزه(ﺉ)،نحوه ی تدریس پیام قرآنی.

٣

٣    دقیقه

جمع بندی ونتیجه گیری

٤

٥    دقیقه

ارزشیابی تکوینی 

٥

٥    دقیقه

انس با قرآن در خانه (تعیین تکلیف خارج از کلاس)

٦

٢    دقیقه

تعیین تکلیف واختتام

٧

 توجّه همکاران محترم از درج مشخصات خویش در روی این برگها خودداری فرمایند درغیر این صورت مسئولیت لغو بررسی طراحی آ موزشی برعهده خودهمکارمی باشد.

                                

    روش والگوی تدریس:

    ١)روش فعّال به روش یاران دریادگیری ٢)تفحص گروهی٣)پیش سازماندهنده٤)تفکراستقرایی وپرسش وپاسخ ٥)نمایشی ٦) تلفیقی

     مراحل اجرا:

     (گام اوّل) کارهای مقدّماتی قبل ازارائه درس:

      ابتدا فراگیران درزنگ تفریح وضوگرفته وتمیزوپاکیزه وارد کلاس درس شده اند وگروه بندی هنگام وارد شدن به کلاس درس انجام می گیرد و گروه ها با توجّه به کارت هایی که به طوراتفّاقی ازروی میز بر می دارند.(و در ضمن نام گروه ها را ازمیوه هایی که درقرآن بیشترنام برده شده استفاده می کنیم مانند انجیر، زیتون ،رطب ،انار، سیب و…)گروه ها باتوجّه به کارت هایی که دردست دارند همد یگررا یافته وباگروه خود سرجای خود می نشینند

 وبرای گروه  خود به کمک یکدیگرسرگروه انتخاب می کنند.

   سپس معلّم وارد کلاس می شود ،سلام سلام بچّه ها  حالتون جطوره؟

    فراگیران پاسخ می دهند خوبیم شکرخدا نشسته ایم.

    معلّم :آماده ی آماده اید؟

    فراگیران:آماده ی آماده،برای درس قرآن هستیم. 

       معلّم: با یادخدا وپس ازبررسی وضعیت جسمی وروحی فراگیران به حضور و غیاب دانش آموزان به صورت گروهی پرداخته وتکالیف جلسه ی قبلی رامورد بررسی قرارمیدهیم  وبا توجّه  به  کیفیت آنها  موارد  تشویق  ویا احیانأ موارد تذکرات لازمه را به آنها بدهیم.

     گام دوّم مرحله ارزشیابی تشخیصی یا ورودی(پرسش از دروس قبلی): اعضاءِ هر گروه که شامل سه نفرمی باشند دو آیه ازدروس قبلی را با انتخاب معلّم هم صدا شبیه نوارقرائت می کنند و گروهی را

توجّه همکاران محترم از درج مشخصات خویش در روی این برگها خودداری فرمایند درغیر این صورت مسئولیت لغو بررسی طراحی آ موزشی برعهده خودهمکارمی باشد.

 

که بهترو مثل نوارمی خوانند و قواعد لازم را رعایت می کنند مورد تشویق قرارمی گیرند وازگروه دیگرنیزدرمورد مفهوم  پیام قرآنی ازدروس قبلی  پرسش می شود وازگروه دیگرمی خواهیم نام چند سوره ای را که قبلأ یا دگرفته اند  نام ببرند؟

  گام سوم ارئه ی درس مرحلّه ی اول ایجاد انگیزه:

  ابتدا شعر قرآن بخوانیم را معلّم روی تابلونوشته وبا دانش آموزان می خوانند.

 

                                                             قرآن بخوانیم

 

                         ما   پیرو قرآنیم                                     خوش خو ومهربانیم         

                        ماجمله با ایمانیم                                     پرورده ی    قرآ نیم

                        قرآن خود راباید                                    شام  و سحر  بخوانیم

                        کوشش کنیم همیشه                                 تا  معنی اش    بدانیم

                        حکمش عمل نموده                                 از   آن  جدا    نمائیم

                        پیام   محکمش  را                                  به  دیگران رسا نیم .(٢)

      سپس معلّم میگوید: بچّه های عزیزم دوست دارید نام یکی ازسوره های جدید را یاد بگیرید.

      فراگیران:بلی

      معلّم : یکی ازدانش آموزان را که سرگروه میوه انجیر و دیگری را که سرگروه زیتون است صدا می کنیم  و می خواهیم خواص هریک ازمیوه ها را که نام  گروهشان است به صورت نمایش اجرا کنند.وا ز گروه های دیگر می خواهیم که خوب توجّه کنند و بگویند دوستان آنها می خواستند چه چیزی را بیان کنند.

     یکی ازفراگیران می گوید:آقا معلّم سوره ی تین .

       معلّم:آفرین پسربا هوش یک امتیاز به گروه شما تعلّق می گیرد.ونام درس راکه قبلأ ازمقوا و یونولیت درست کرده ایم روی تخته سیاه می چسبا نیم  و از گروه ها می خواهیم  کتاب های خود را باز نموده سوره ی  تین  را به صورت گروهی یکبارروخوانی کنند وکلماتی را که درآنها اشکا ل دارند ازسرگروه خود بپرسند و برطرف کنند و سپس سرگروه ها دو آیه ازسوره ی تین را قرائت کرده و بقیّه ی اعضای گروه گوش می دهند و اشکالات خود را برطرف کرده ومعلّم هم نقش راهنما ونظارت را دارد تا درس را بطور کامل روخوانی کنند.

      بعد از اینکه روخوانی درس در گروه ها تمام شد،آن وقت همه یک صدا ( اعوذ بالله من....و بسم الله الرّحمن الرّحیم)می گویند وروخوانی درس راشروع می کنیم به طوری که هردانش آموزیک سطرازآیات درس را بخوانند.

   البتّه با انتخاب معلّم به صورت تصادفی این کارانجام می شود ومعلّم هنگام روخوانی هر دانش اموز،بر گوش دادن و بر خط بری سایر دانش آموزان نظارت می کند و همچنین با  پذیرش میزان توانایی  فراگیران و تشویق آن ها ،موجب تقویت علاقه مندی و اعتماد به نفس آن ها در یادگیری قرآن می شود.یعنی در این مرحله هر دانش آموز با توجّه به توانایی خود آیات را به صورت ساده و شمرده و یا حتّی بخش بخش می خواند وآنچه اهّمّیت دارد، آشنایی دانش آموزان با آیات درس وتلاش برای صحیح خواندن آن است که معلّّم با تشویق کردن مثل احسن ، تبارک ا... ، آفرین، درسته آنان را به صحیح خواندن آیات ترغیب می کند و تفاوت های فردی را مدّ نظر قرار می دهد. و اگر

   دانش آموزی اشتباه خواند آن را بلافاصله تصحیح نمی کنیم بلکه به او فرصت می دهیم  تا  خودش اشکا ل خویش را رفع کند. واشاره می کنیم که دو باره بخوان ودّ قت کن واگرنتوانست ازفراگیران دیگرمی خواهیم که همان آیه  را قرائت کند تا او به اشکال خود متوجّه شود وآن را برطرف کند.(ویا اینکه آن کلمه را روی تخته سیاه نوشته بودیم بخش می کنیم وفراگیران به صورت دسته جمعی تلفظ می کنند.مانندأبرّیٌ  وبه این صورت هر دانش آموز یک با ر بخواند وهنگام خواندن باید قواعد را که قبلاً یا د گرفتند ــًـٍــــٌ (تنوین)را رعا یت کنند.

     خوب پسران عزیز وگلم خیلی خوشحالم که امروز توانستید سوره ی دیگری از قرآ ن را یاد  بگیرید  و با آشنا شوید.حالا بچّه های عزیزحافظان و قاریان  وکا تبان کلاس را تشویق قرآ نی کنید (احسن ،  تبارک الله و... ) سپس              

 میخواهیم لحظه ای نفس عمیق بکشند واستراحت کنند.

       پخش نوار و جمع خوانی: نوارآیا ت د رس را پخش می کنیم واز فراگیران می خواهیم هرآیه را   باراوّل گوش کنند وباردوم همراه نوار بخوانند ونیزضمن قرائت نوار متن آیا ت درس را نشان دهند و ما نیزآیات درس راروی لوحه ي نصب شده نشان می دهیم .(درضمن می گوئیم بهتراست که درزمان همخوانی با نوار،صدای خود را بلند نکنند تا بتوانند صدای نوار را خوب بشنوند وسپس از قراگیران داوطلب می خواهیم تا آیات درس را با ترتیل وقرائت وشبیه نوار بخونند وبعد آنان که خوب مثل نوار خواندن تشویق می کنیم.

            پرسش وارزشیابی حین تدریس: از دانش آموزان می خواهیم به صورت انفرادی ازهرگروه یک     نفرمطابق دستور نوار آیات قرآنی را قرائت کند وهرگروهی که خوب وزیبا قرائت کرد مورد تشویق  قرار  

می گیررد.ودرتابلو تشویقات امتیاز داده می شود،وسپس به پیام قرآنی اشاره می کنیم ومی گوئیم این تابلو تشویق مانند آن ا ست که هرکسی که ایمان و عمل صالح نداشته باشدعمل صالحی را نمی بیند وآنهایی که عمل صالح انجام دادند پاداش خود را در جهان آخرت می گیرند ومی بینند.

         سپس می پرسیم بچّه های گلم خداکارهای خوب رادوست داردیا کارهای بد؟فراگیران پاسخ می دهندکارهای خوب را.می پرسیم آیا خداجواب کارهای خوب را می دهد؟

 فراگیران: بلی

       می پرسیم : چگونه پاداش می دهد؟ به کارهای بد چه می دهد؟

      فراگیران:جواب می دهند ،جزا

      نحوه ی تدریس کرسی همزه( ىٴ ):

     بعدازاینکه فرائت سوره توسط  فراگیران هم خوانی گردید « ﺉ » توخالی  را قبلاً روی مقوا نوشته ایم روی تخته سیاه   می چسبانیم واز دانش آموزان می خواهیم  چند کلمه که « ﺉ » تو خالی دارند مانند  تُ۫برِﺉۥ ، یُ۫بِدِﺉ ، با ِرﺉۥ ، .... سپس   می پرسیم« ی» توخالی خوانده می شود یا نه؟ 

 فراگیران: نه خیرخوانده نمی شود. 

 آن هنگام روی یا (ﺉ ) را می نویسیم وسوال می کنیم چه صدایی می دهد ؟

      فراگیران:پاسخ میدهند« ء » پس صدای همزه ی بی حرکت وسپس ازفراگیران می خواهیم حروف زیررا دو باره بخوانند. 

                                  ﺉَ        ءَ            ﻯَٴ       ءِ          یٴ        ءۥ     

             پس از اینکه خواندند ترکیب همزه( ءَ، ءِ ،  ءۥ)را بدون پایه ی آن  (ی) روبروی هر یک می نویسیم و  از فراگیران   می خواهیم چند بارآنها را قرائت کنند.

        وسپس لوحه عبارات قرآنی را درتخته سیاه نصب کرده واز دانش آ موزان می خواهیم هم خوانی کنند واگر به پایه ی  همزه(ی) رسیدند می پرسیم که یای تو خالی زیرهمزه را می خوانیم؟         

       فراگیران:پاسخ میدهند :خیر

      ودرآخر از دانش آموزان می خواهیمکه به صورت انفرادی آیه ها را قرائت کنند.

      نحوه ی تدریس پیام قرآنی :  

       ابتدا برای ایجادانگیزه پیام قرآنی روی مقوای رنگی با خطّ درشت نوشته می شود وبه صورت گردنبند ازگردن یکی از  دانش آموزان آویزان می کنیم وازاو می خواهیم درمیان هم کلاسی هایش حرکت کند که نوشته قابل رویت بچّه ها باشد ودرهمان موقع ازیکی ازسرگروه ها می خواهیم پیام قرآنی را بخش خوانی کند و یکی  دیگرازگروه ها پیام قرآنی را بصورت انفرادی قرائت می کند و ترجمه ی آنرا هم می خواند وسپس توجّه آنان را به تمرینات کتاب جلب کرده و از  آنها می خواهیم بطور انفرادی انجام دهند وبعد از انجام تمرین بصورت گروهی  بحث وگفتگو کنند ومطا لبی را که هرگروه نوشته اند درزنگ انشاء به کلاس گزارش دهند(تلفیق درس قرآن با انشاء).

     گام چهارم جمع بندی ونتیجه گیری:

      خوب دانش آموزان عزیزدرسوره تین ازدومیوه ی ارزشمند انجیروزیتون نام برده شده است که خواص گوناگونی دارند.

       واز شهر مکّه وکوه طورسینا که دو مکا ن مقدّس مسلمانان است نام برده شده است.واز کسانی که ایمان آورده و  عمل صالح انجام داده اند پاداشی درپیش دارند و کسانی که کارهای بد انجام می دهند خداوند جزا یشان می دهد ، پس چه چیزباعث می شود که برخی ازشما جهان آخرت را تکذیب کنید.همچنین این سوره به آفرینش حکیما نه  خداوند،رستگاری وگمراهی انسان،وبه زیبایی های طبیعت اشاره می کند.وخلاصه کسانی که دراین دنیا کارهای  شایسته انجام دهند پاداش می گیرندوکسانی که کارهای بد وزشت انجام دهند جزایش را درجهان آخرت می گیرند.

             دادن فرصت سوال:

          به دانش آموزان اجازه می دهیم تا تفکرکنند واگردرمورد سوره وکلمات وآیات آن سوالی داشتند بپرسند.  

           گام پنجم ارزشیابی تکوینی (نحوه ی انجام دادن کار درکلاس همان تمرین): 

         چند دانش آموزبا نظم وترتیب خاصی که ما معین کرده ایم با احترام کامل قرآن را به کلاس می آورند.وکسانی که اینکار رابطورمنظم وکوشا انجام می دهند یک امتیاز وجایزه برای آنا ن درنظر

می گیریم.                   

         به فراگیران می گوییم سوره تین رابازکرده ابتداازافراد داوطلب می پرسیم وپس ازاینکه مهارت لازم و نسبی را کسب نمودند،ازهرگروه بصورت تصادفی روی سوره را می خوانند،وازطرف دانش آموزان دیگربا تشویق قرآنی وبا صلوات قرآنی حمایت می شوند.

          گام ششم تعیین تکلیف خارج ازکلاس واُنس با قرآن درخانه:

         برای فعّالیّت های خارج ازکلاس ازدانش آموزان می خواهیم تمرینات انس با قرآن درخانه درس پنج را در خانه انجام دهند ودر دفترقرآن بنویسند وروی درس را ازقرآن مجید برای اعضا ی خانواده با صدای بلند قرائت کنند

      اگر مشکلی نیزداشتند در صورت امکان بانوار خود درخانه تمرین کنند.

      وازآنها می خواهیم که درمورد پیام قرآنی به صورت گروهی نقّاشی بکشند ، خوشنویسی ، یا مقاله بنویسند ویا نما یشنامه ای طراحی واجرا کنند واگربخواهند پیام قرآنی را حفظ کرده ودرمسابقات ومجالس قرآنی شرکت کنند.

  پیام قرآنی درس راو معنای آن را یک هفته  هرروزبعد ازورود به کلاس در اوّلین ساعت جمع خوانی

 می کنند ودر آخرهفته مسابقه ای بین گروه ها برگزارمی شود  و گروهی که بیشترین پیام قرآنی را حفظ یا مفهوم آنها را بیا ن کنند مورد تشویق قرار می گیرند.وپیک هفته ای  قرآن را کامل کنند.

                اختتام:

   با دعای قرآنی مثل،ربنا آتنا فی الدّ نیا حسنه ....

      یا دعای:سُبحانَ ربِّکَ رَبِّ العِزَّۃِعَمّا یَصِِفۇن۫    

                  وَسَلامٌ عڷی المُرسَلین

                 وَالحَمدُ اللهِ رَبِّ العالمین 

                 وَصَدَقَ اللهُ العَلیُُّ العَظیم

        واگروقت بود وخواستند شعریا سرودی می خوانند تا با شادی که شروع کرده اند با شادی نیزکلاس درس را به پایان می رسد.  

             ابداع ونوع آوری:

           ۱) اجرای نما یش۲)استفاده ازنام میوه های قرآ نی نوشته شده برروی مقواها برای انتخاب اسام گروه ها ۳)خواندن  شعر یا سرود ۴)حفظ آیا ت وپیام های قرآنی درس به دلخواه  ۵)مواردی راکه از سوره تین برداشت می کنند بنویسند. ۶)شرکت نمودن دانش آموزان درمسابقات قرآنی ومناسبت های قرآنی درمجامع عمومی ۷)اجرای مراسم حاملان قرآن ۸)پاسخ دادن به پیک قرآنی ۹)مشارکت خود دانش آموزان در امرتدریس

       منابع ومآخذ:

  ۱)قرآن مجید ترجمه محمّد فولاوند

   ۲)طراحی برنامه ی درسی برای تدریس ویاد گیری بهتر ترجمه ی غلامرضا خویی سال۸١

   ۳)رشد آموزش قرآن، سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزش،شماره حکیم سال۸۲

    ۴)الگوهای تدریس ۲٠٠٠ـ ترجمه دکتر محمّدرضا بهرنگی وتأ لیف (بروس جویس- مارشاویل – اسمیل   کالهون)

 ۵)راهنمای عملی روش های مشارکتی وفعّال

  ۶)روش الگوی ایفای نقش نویسنده خانم دکترسهیلاحاجی اسحاق

 ۷) روش الگوی پیش سازمان دهنده نویسنده خانم دکترسهیلاحاجی اسحاق 

  ۸)کتاب راهنمای معلّم روش تدریس آموزش قرآن سوم دبستان سال ١۳۸۵

 

        جد ول نمونه سوالات ارزشیا بی از دانستنیها ، مها رت ها ونگرشهای

            درس قرآن سوره تین پایه ی سوم ابتدایی

 

 

 

 

نگرشها

 

مهارتها

 

دانستنیها

 

                                                                     موارد

 

ردیف

 

 

 

 

 

     √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    √

 

    √

 

    √

 

 

 

 

 

    √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   √

 

 

 

   √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  √

 

 

 

 

 

   √

 

   √

   

√    

 

         √

 

 

 

   معنای کلمات والدین و احسان را بگویند.

 

   کلمات لُؤلُؤاً ،ۥیؤاخذُ ،هٰؤلاءِِ راصحیح بخوانند. 

 

   تا به حال به پدر ومادر چه نیکی هایی کرده اید؟

 

  معنای کلمه ی تین را بیان کنند.

 

  نام میوه هایی که در سوره تین آمده است بگویند.

 

  نام چند سوره ای را که قبلا ًیاد گرفته اند نام ببرند.

 

  چند کار خیر (نیک) را نام ببرند.

 

  چند کار خوب را که زودترازدیگران انجام داده اند درباره

 

آن گزارش دهند.

                                                                                                       درکلمات تُبرئِِ ُ،یُبدئ ٱیا« ی »توخالی خوانده می شود یا نه؟

 

  ٱیا به انجام دادن کارهای نیک علاقه مند می باشد؟

 

 ٱیا سوره های کوتاه را حفظ کرده است؟

 

 ٱیا فراگیران دوست دارند درمسابقات  قرآنی و یا مراسم ویژه ی

 

هیئت ها شرکت کنند؟

 

۱

 

۲

 

۳

 

۴

 

۵

 

۶

 

۷

 

۸

 

 

 

۹

 

۱٠

 

۱۱

 

۱۲

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۸ساعت 19:39  توسط علیرضا  |